УСТАВ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„РОДОПСКА ПРОСВЕТА - 1923” ГР. ДЕВИН

Читалището е учредено на 8 юли 1923 година от родолюбиви българи в град Девин. То има заслуга за запазване на българските традиции и обичаи, за зараждане и развитие на библиотечното дело, събирането и разпространението на знания за родния край, създаването и поддържането на Музейна сбирка и развитието на изкуствата и културата в Девин.

Читалището е призвано чрез разностранната си дейност да работи за културното и информационно обогатяване на населението в Девин.

Г Л А В А П Ъ Р В А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 С този устав, съобразен със Закона за народните читалища се уреждат основните положения на вътрешно-нормативната уредба на читалището в зависимост от специфичните условия, при които се развива неговата дейност.

(1) Народно читалище „Родопска просвета – 1923” е традиционно самоуправляващо се културно просветно сдружение в гр. Девин, което изпълнява и държавни културно-просветни задачи.

В дейността на читалището могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

(2) Народно читалище „ Родопска просвета – 1923 ” е юридическо лице с нестопанска цел със седалище в град Девин, област Смолян и адрес на управление - ул. ”Орфей ” № 1.

(3) Читалището е вписано в Министерство на културата под № 307 от 30.08.2016 г.

Чл.2 (1) Читалището работи в тясно взаимодействие с учебни заведения, културни институции, с обществени и стопански организации и други, които извършват или подпомагат културната дейност.

(2) Читалището поддържа връзки на координация с културната дейност на общината и участва в провеждането на общоградски културни прояви.

Чл.3 (1) Целите на народно читалище „Родопска просвета – 1923”са да задоволява потребностите на гражданите, свързани с:

1. развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в град Девин;

2. запазва обичаите и традициите на българския народ;

3. разширява знанията на гражданите и ги приобщава към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;

4. възпитава и утвърждава националното самосъзнание;

5. осигурява достъп до информация.

(2) За постигане на целите по ал. 1 читалището извършва основни дейности като:

1. урежда и поддържа общодостъпна библиотека, читални, фото-, фоно-, филмо- и видеотеки;

2. развива и подпомага любителското художествено творчество, чрез създаване на колективи и изпълнители в различни жанрове на изкуството, за които има необходимите условия;

3. организира школи, кръжоци, клубове, празненства, концерти, чествания и младежки дейности;

4. събира и разпространява знания за родния край;

5. създава и съхранява музейна колекция, съгласно Закона за културното наследство;

6. предоставя компютърни и интернет услуги;

7. създава и поддържа електронни информационни мрежи;

8. организира изложби на отделни или група художници във фоайетата на читалищните сгради или други подходящи помещения;

9. събира фонд от картини и художествени произведения от местни и външни творци.

(3) Народно читалище „Родопска просвета – 1923” може да развива и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използва приходите от нея за постигане на определените в устава цели.

Народното читалище не разпределя печалба.

(4) Читалището няма право да предоставя собствено или ползвано от него имущество възмездно или безвъзмездно:

1. за хазартни игри и нощни заведения;

2. за дейност на нерегистрирани по Закона на вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности;

3. за постоянно ползване от политически партии и организации;

4. на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членовете на техните семейства.

Чл.4 (1) Народно читалище „Родопска просвета – 1923” може да се сдружава за постигане на своите цели, за провеждане на съвместни дейности и инициативи при условията и по реда на Закона за народните читалища.

(2) Читалищните сдружения нямат право да управляват и да се разпореждат с имуществото на народното читалище, които са техни членове.

ГЛАВА ВТОРА

УЧРЕДЯВАНЕ НА ЧИТАЛИЩА И ЧИТАЛИЩНИ СДРУЖЕНИЯ

Чл.5 (1) Читалище могат да учредят най-малко 150 дееспособни физически лица, които вземат решение на учредително събрание.

(2)Учредителното събрание приема устава на читалище „Родопска просвета –1923 ” и избира неговите органи. Уставът урежда:

1. наименованието – „Родопска просвета – 1923”;

2. седалището – град Девин;

3. целите – указани в чл.3 от този устав;

4. източниците на финансиране;

5. органите на управление и контрол, техните правомощия, начина на избирането им, реда за свикването им и за вземане на решения;

6. начина за приемане на членове и прекратяване на членството, както и реда за определяне на членския внос.

(3) Читалището може да открива клонове в близки квартали, жилищни райони и села, в които няма други читалища.

Чл.6 (1) Читалище „Родопска просвета – 1923” придобива качеството на юридическо лице с вписването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Действията на учредителите, извършени от името на народното читалище до деня на вписването, пораждат права и задължения само за лицата, които са ги извършили. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения.

(3) Вписването на читалището в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършва без такса по писмена молба от настоятелството, към която се прилагат:

1. протоколът от учредителното събрание;

2. уставът на читалището, подписан от учредителите;

3. нотариално заверен образец от подписа на лицето, представляващо читалището и валидния печат на читалището;

(4) Наименованието на народното читалище трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави. То се изписва на български език.

Наименованието на читалището е :

Народно читалище „ Родопска просвета – 1923 ” град Девин.

(5) Седалище на читалището е град Девин, където се намира неговото управление. Адресът на читалището е - ул. „Орфей” № 1.

(6) Всяка промяна в обстоятелствата по чл.9, ал.4 от Закона за народните читалища

трябва да бъде заявена в 14-дневен срок от възникването й:

1. наименованието и седалището на читалището и източникът на първоначалното му финансиране;

2. уставът;

3. имената на членовете на настоятелството и на проверителната комисия на читалището;

4. името и длъжността на лицето, което представлява читалището;

5. настъпилите промени по т.1 – 4.

Чл.7 (1) НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин актуализира бази данни във воденият от Министерството на културата регистър на народните читалища и на читалищните сдружения по ред, определен с наредба на министъра на културата. Регистърът е публичен, поддържа се в електронен вид, като достъпът до него е свободен и безплатен, включително онлайн, в машиночетим формат.

(2) В регистъра се вписва:

1. наименованието на НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин;

2. седалище: гр. Девин на НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин и източникът на първоначалното му финансиране;

3. клоновете на НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин

4. името на лицето, което представлява НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин

5. ЕИК по БУЛСТАТ;

6.Настъпилите промени по т.1-5.

(3) В 7-дневен срок от вписване на НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин в регистъра на юридическите лица д нестопанска цел читалищното настоятелство на НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин или управителния орган на читалищното сдружение подава заявление за вписване в регистъра.

(4) Министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал.3 извършва вписване и издава удостоверение в регистъра или отказва вписване на НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин.

За извършено вписване в регистъра се уведомява кметът на общината по седалището на читалището или читалищното сдружение.

(5) На НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин в случай, че не е вписано в регистъра по ал.1 не се предоставят субсидии от държавния и общинския бюджет, както и държавно и общинско имущество за ползване.

Чл.8 Читалището може да се сдружава с други читалища за постигане на своите цели, за провеждане на съвместни дейности и инициативи при условията и по реда на Закона за народните читалища.

ГЛАВА ТРЕТА

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.9 (1) Членовете на читалището са индивидуални, колективни и почетни.

(2) Индивидуалните членове са български граждани. Те биват действителни и спомагателни:

1. действителните членове са лица, навършили 18 години, които участват в дейността на читалището, редовно плащат членски внос и имат право да избират и да бъдат избирани;

2. спомагателните членове са лица до 18 години, които нямат право да избират и да бъдат избирани, те имат право на съвещателен глас.

(3) Колективните членове съдействат за осъществяване целите на читалището, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един глас в общото събрание. Колективни членове могат да бъдат:

1. професионални организации;

2. стопански организации;

3. търговски дружества

4. кооперации и сдружения;

5. културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи.

(4) Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги за читалището.

Чл.10 Води се регистър на читалищните членове:

(1) Членството е съгласно - Чл.1(1) от Уставаи се учредява със заявление и продължава с акта на плащането на членския внос.

(2) Членството се прекратява:

1. с писмено заявление на читалищния член;

2. когато не е платен членския внос в рамките на календарната година;

3. когато общото събрание изключи читалищен член за грубо нарушение на Устава, за поведение, уронващо доброто име на читалището или за нанесени стопански и финансови щети в особено големи размери.

Чл.11 Органи на читалище "Родопска просвета - 1923" са общото събрание, настоятелството и проверителната комисия.

Чл.12 (1) Върховен орган на читалището е общото събрание.

(2) Общото събрание на читалището се състои от всички членове на читалището, имащи право на глас.

Чл.13 (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;

2. избира и освобождава членовете на настоятелството, проверителната комисия и председателя;

3. приема вътрешните актове, необходими за организацията на дейността на читалището;

4. изключва членове на читалището;

5. определя основните насоки на дейността на читалището;

6. взема решение за членуване или за прекратяване на членството в читалищно сдружение;

7. приема бюджета на читалището;

8. приема годишния отчет до 30 март на следващата година;

9. определя размера на членския внос;

10. отменя решения на органите на читалището;

11. взема решения за откриване на клонове на читалището след съгласуване с общината;

12. взема решение за прекратяване на читалището;

13. взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или отделни читалищни членове.

(2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.

(3) Гласуването се извършва явно или тайно по решение на общото събрание.

Чл.14 Редовно общо събрание на читалище „Родопска просвета – 1923” се свиква от настоятелството най-малко веднъж годишно. Извънредно общо събрание може да бъде свикано по решение на настоятелството, по искане на проверителната комисия или на една трета от членовете на читалището с право на глас. При отказ на настоятелството да свика извънредно общо събрание до 15 дни от постъпването на искането, проверителната комисия или една трета от членовете на читалището с право на глас могат да свикат извънредно общо събрание от свое име.

(1) Поканата за събрание трябва да съдържа дневният ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква.Поканата трябва да бъде получена по някои от посочените начини: срещу подпис или уведомяване по телефон (с приложен съставен протокол, подписан от 3-ма члена на читалищното настоятелство, удостоверяващо, че е осъществен контакт с лицето на дне, месец, година) връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същият срок на вратата на читалището и на други общодостъпни места в общината, където е дейността на читалището трябва да бъде залепена поканата за събранието.

(2) Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на читалището. При липса на кворум събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание.

(3) Решенията по чл. 13, ал. 1, т. 1, 4, 10, 11 и 12 се вземат с мнозинство най-малко две трети от всички членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

(4) Две трети от членовете на общото събрание на народно читалище „Родопска просвета – 1923” могат да предявят иск пред Окръжният съд в гр. Смолян за отмяна на решение на общото събрание, ако то противоречи на закона или устава.

(5) Искът се предявява в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.15 (1) Изпълнителен орган на читалище „Родопска просвета – 1923” е настоятелството, което се състои най-малко от трима членове, избрани за срок до 3 години. Същите да нямат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.

(2) Настоятелството:

1. свиква общото събрание;

2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

3. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на читалището и утвърждава щата му;

4. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на читалището;

5. назначава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика.

(3) Решенията от заседанията на читалищното настоятелство се обявяват в интернет страницата на читалището.

Чл.16 (1) Председателят на читалището е член на настоятелството и се избира от общото събрание за срок до 3 години.

(2) Председателят:

1. организира дейността на читалището съобразно закона, устава и решенията на общото събрание;

2. представлява читалището;

3. свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председателства общото събрание;

4. отчита дейността си пред настоятелството;

5. сключва и прекратява трудовите договори със служителите, съобразно бюджета на читалището и въз основа решение на настоятелството.

Чл.17 (1) Секретарят на читалището:

1. организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;

2. организира текущата основна и допълнителна дейност;

3. отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;

4. представлява читалището заедно и поотделно с председателя.

(2) Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на председателя на читалището.

Чл.18 (1) Проверителната комисия се състои най-малко от трима членове, избрани за срок до 3 години.

(2) Членове на проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудовоправни отношения с читалището или са роднини на членове на настоятелството, на председателя или на секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.

(3) Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на настоятелството, председателя и секретаря на читалището по спазване на закона, устава и решенията на общото събрание.

(4) При констатирани нарушения проверителната комисия уведомява общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление и органите на прокуратурата.

Чл.19 Не могат да бъдат избирани за членове на настоятелството, на проверителната комисия и за секретари лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

Чл.20 Членовете на настоятелството, включително председателят и секретарят декларират частните си интереси по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Декларациите се обявяват на интернет страницата на читалището.

Чл.21 Председателят, членовете на настоятелството и членовете на проверителната комисия могат да получават и възнаграждение.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл.22 Имуществото на читалището се състои от право на собственост и от други вещни права, вземания, ценни книжа, други права и задължения.

Чл.23 Читалището може да получава и допълнителна субсидия.

Чл.24 (1) Читалище „Родопска просвета – 1923„ набира средства от следните източници:

1. членски внос;

2. културно-просветна и информационна дейност;

3. субсидия от държавния и общинските бюджети;

4. наеми от движимо и недвижимо имущество;

5. дарения и завещания;

6. такси за участие в курсове, школи и кръжоци;

7. други приходи.

(2) Сумите от дарения се изразходват според волята на дарителят или по решение на настоятелството, ако няма изрично изразена воля на дарителя.

(3) Читалищното настоятелство може да награждава изявили се читалищни служители, читалищни деятели и самодейни колективи, допринесли за обогатяване на читалищната дейност и популяризиране името на читалището и общината на национални, регионални и общински конкурси и прегледи.

Чл.25 С решение на общинският съвет читалищата могат да се финансират допълнително над определената по чл.22, ал.1 от Закона за народните читалища субсидия, със средства от собствените приходи на общината.

Чл.26(1) При разпределение на средствата, предвидени от държавният и общинският бюджет за читалищата, на която присъстват кмета и представители на всички читалища от общината, съгласно чл.23 от Закона за народните читалища, да се осигури присъствието на председателя, секретаря или упълномощено лице от читалищното настоятелство.

(2) При недостиг на средства за ремонт и поддръжка на читалищните сгради, читалищното настоятелство да се обръща към кмета и общинския съвет за осигуряване на същите, съгласно чл.23, ал.2 от Закона за народните читалища.

Чл.27 (1) Читалище „Родопска просвета – 1923” не може да отчуждава недвижими вещи и да учредява ипотека върху тях.

(2) Движими вещи могат да бъдат отчуждавани, залагани, бракувани или заменени с по-доброкачествени само по решение на настоятелството.

Чл.28 Движимото и недвижимото имущество, собственост на читалището, както и приходите от него не подлежат на принудително изпълнение освен за вземания, произтичащи от трудови правоотношения.

Чл.29 Читалищното настоятелство изготвя годишният отчет за приходите и разходите, който се приема от общото събрание.

Чл.30 (1) Председателят на народно читалище„Родопска просвета – 1923 ” ежегодно в срок до 10 ноември представя на кмета предложения за своята дейност през следващата година.

(2) Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Девин, приета от общински съвет се изпълнява от читалището въз основа на финансово обезпечени договори, сключени с кмета на общината.

(3) Председателят на читалище „Родопска просвета – 1923” представя ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинският съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма по ал.2 от този член и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.

Чл.31 Счетоводната отчетност се води в пълно съответствие със Закона за счетоводството и приложимото действащо законодателство.

ГЛАВА ПЕТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.32 Читалище „Родопска просвета – 1923” може да бъде прекратено по решение на общото събрание, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

То може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на окръжния съд, съгласно Глава пета от Закона за народните читалища, обнародван в Държавен вестник, брой 42 от 5 юни 2009 г.

Чл. 33 За неуредените в този устав случаи се прилага Закона за народните читалища.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.Читалището има кръгъл печат, надпис Народно читалище „Родопска просвета – 1923” гр. Девин, обл.Смолян .

2.Празник на читалището е 8 юли - датата на неговото създаване .

Този нов устав е приет на редовно общо събрание на читалището, проведено на 29.01.2010 г., съобразно § 34 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за народните читалища, обнародван в Държавен вестник, брой 42 от 5 юни 2009 г. и отменя устава на читалището, приет от общото събрание, проведено на 01.09.1997 г. Настоящият устав е изменен с Решение на Общото събрание, проведено на 10.04.2019 г.

Същият е подписан в 2 (два) екземпляра от Председателя, Секретаря и Читалищното Настоятелство.